Stategija i upravljanje projektima

Strategija, Upravljanje projektima i operacije

Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat.” – Sun Tzu   

Strategija i projekti su neraskidivo povezani. Realizacija strategije, u kontekstu efektivne i efikasne implementacije, direktno zavisi i vezana je za upravljanje projektima (odnosno strateškim inicijativama). S druge strane, operacije predstavljaju segment koji održava i podupire poslovanje i bez kojeg se ne može imati kompletna slika celokupnog poslovanja, stepena realizacije strategije, kao i ostvarivanja ciljeva.  Dodatno, iz perspektive strateškog menadžmenta, uočeni su problemi u implementaciji strategije. Različiti modeli predlažu i zastupaju primenu projektnog menadžmenta u strateškom menadžmentu, s akcentom na primeni u fazi implementacije.

Postoji mnoštvo definicija strategije. Za većinu je zajedničko da predstavlja usmerenost na dostizanje određenih ciljeva, jedinstven pravac delovanja, konzistentnost i jednostavnost, uz efikasnost u korišćenju raspoloživih resursa. Prema Koter-u, strategiju treba videti kao dinamičku silu koja konstantno traži prilike, identifikuje inicijative kojima će stvoriti vrednost i izvršavati ih brzo i efikasno. Mintzberg  vidi strategiju kroz 5 grupa: plan, manevar, obrazac, pozicija i pesrpektiva, dok Porter razlikuje 3 tipa generičkih strategija: liderstvo u troškovima, diferencijacija proizvoda i segmentacija.

Uspešnost realizacije strategije

Uprkos dobro formulisanim strategijama, činjenica je da je procenat neuspešnosti visok, čak i do 90% prema podacima s početka milenijuma. Ipak, prema podacima HBR-a, KPMG-a, PwC-a, McKinsey-a i drugih, u poslednjih desetak godina se može govoriti o procentu uspešnosti u rasponu od 30% do 67% koji umnogome zavisi od industrije, veličine organizacije, kulture itd. Prema istraživanjima, u najvećem broju slučajeva strategija doživljava neuspeh u fazi implementacije. U tradicionalnim organizacijama, odgovornost za ostvarivanje organizacionih ciljeva je dodeljena funkcijama operacija. Najčešće, CxO nivo upravljanja određuje ciljeve, razvija strategije za ostvarivanje istih i očekuje da odabrana kombinacija projekata podrži ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Neki pristupi preporučuju uspostavljanje “dualnog operativnog sistema”. U suštini, to je organizaciona kompetencija uspešnog balansiranja dualnošću (npr. Development Value Stream i Operational Value Stream u SAFe). Dodatno, dosta se govori i piše o pojmu Ambidexterity, kao sposobnosti primene više pristupa strategiji, bilo istovremeno ili sukcesivno. Takođe, tumači se i kao organizaciona sposobnost da istovremeno i balansirano provodi funkcije eksploatacije (Exploitation – za opstanak organizacije) i funkcije istraživanja (Exploration – za održivi rast).

Strategija i projekti

Zatvoreni ciklus upravljanja strategijom

Strateške inicijative su skupovi diskretnih projekata i programa, koji omogućavaju organizaciji da ostvari željene rezultate, a nisu uključeni u njene svakodnevne poslovne aktivnost. S jedne strane, realizacija strategije obuhvata upravljanje projektima (incijativama) uz korišćenje dobrih praksi, dok s druge strane obuhvata i upravljanje operacijama (procesima).

Projektni menadžment i strategija

BSC, Kaplan

Projektni menadžment (Upravljanje projektimapredstavlja specijalizovanu upravljačku disciplinu, dok je upravljanje projektom (naučno zasnovan i u praksi potvrđen) koncept kojim se uz pomoć odgovarajućih metoda organizacije, planiranja i kontrole vrši racionalno usklađivanje svih potrebnih resursa i koordinaciju projektnih aktivnosti. Prema PMI-u (Project Management Institute),  upravljanje projektom predstavlja primenu znanja, veština, alata i tehnika na projektne aktivnosti kako bi se ostvarili projektni zahtevi.

Za razliku od upravljanja pojedinačnim projektom, upravljanja programom i multiprojektnog upravljanja, Upravljanjem projektima se najčešće odnosi na Organizaciono upravljanje projektima (Organizational Project Management). OPM predstavlja širi okvir za ostvarivanje strategije i strateških ciljeva, pod kojim se integriše upravljanje portfoliom, programom i projektom, zajedno sa organizacionim podstrekačima (enablers).

Upravljanje projektima zahteva svesno i smišljeno planiranje i delovanje u cilju kreiranja uslova za uspeh, što neizbežno obuhvata implementaciju strategije, liderstvo, ciljeve, veštine, sisteme, rešavanje otvorenih pitanja, strukture za vođenje i iskorišćavanje dinamičke prirode projektnih poslova.

Strategija

Usmerenost na dostizanje određenih ciljeva uz jedinstven pravac delovanja, jednostavnost, konzistentnost i efikasnost u korišćenju raspoloživih resursa

Strategija

Predstavlja širi koncept od portfolia, programa ili projekata, ali su ovo tri centralna domena kroz koja se ostvaruje strategija, odnosno buduće stanje

DevOps

Dev Ops

U nekim industrijama dolazi do integracije razvoja i operacija, čime se povećava sposobnost organizacije za isporučivanje vrednosti

Operacije

Operacije

Termin kojim se opisuju svi ponovljivi i redovni poslovi, na day-to-day bazi

Strategija i C-level viđenja

The Economist je 2013. godine sproveo istraživanje među najvišim nivoima menadžera (CxO nivo) u kojem je samo mali broj anketiranih odgovorio da je poslovni model jako dobro usklađen sa strategijom, te da je približno 56% strateških inicijativa bilo uspešno u poslednje tri godine. U istom istraživanju, 50% C-level menadžera je odgovorilo da implementacija strategije kao celina ima odgovarajuću posvećenost najviših menadžera, te da i dalje ne postoji fokusiranost na ključne inicijative i projekte strateške važnosti. Uočen je nedostatak veština i kadrova za implementaciju, te je dodatno identifikovan jak pozitivan uticaj na finansijske performanse u kompanijama gde je uključenost CxO nivoa velika.

Prema McKinsey istraživanjima, većina najviših menadžera je još pre deceniju smatrala da je izgradnja organizacionih sposobnosti kao što su Lean operacije, upravljanje projektima i upravljanje talentima, među tri prioriteta za njihove kompanije. Dodatno, prema PwC istraživanju još iz 2014. godine, zabrinutost u vezi sa pronalaženjem i raspoloživošću kadrova sa ključnim veštinama izražavalo je 63% najviših menadžera. Istim istraživanjem je identifikovano da preko 75% najviših menadžera potvrđuje neophodnost promene odnosno razvoj strategija promene kao odgovor na globalne tokove.

Iskazani stavovi i zabrinutost su se očigledno potvrdili kao opravdani, posebno krajem druge i početkom treće decenije 21. stoleća.Prednosti angažovanja PM eksperata

 • Objektivnost, stručnost i iskustvo
 • Značajno veće šanse za uspeh projekata
 • Bolje upravljanje rizicima
 • Brže rešavanje problema
 • Povećanje agilnosti i fleksibilnosti
 • Analize poslovanja s predlozima unapređenja
 • Pomoć u unapređenju poslovnih procesa
 • Pomoć u unapređenju poslovanja
 • Obuke i podrška internim strukturama
 • Povećanje zadovoljstva klijenata i zaposlenih
 • Pravovremeno izveštavanje, uvid u stanje i praćenje napretka

Suočavate se sa izazovima na projektima?

Scroll to Top