Osnovni OPM elementi

Organizaciono Upravljanje Projektima - elementi

Kako bi se uspostavilo efektivno i efikasno Organizaciono upravljanje projektima (Organizational Project Management) neophodan je dugoročan napor organizacije. Za očekivati je veliki nivo organizacionih promena u cilju ostvarivanja koristi. Smatra se da su 4 ključna OPM elementa: Strateško usklađivanje, Projektna uprava, Metodologije Organizacionog upravljanja projektima i Upravljanje kompetencijama.

Pored navedenih, jako su važni i segmenti: Prilagođavanja organizacione strukture, Unapređenja organizacione kulture, Implementacije informacionih sistema za podršku upravljanju projektima (sa drugim alatima) i uspostavljanje i razvoj Sistema reportinga i verifikacije.

Organizational Project Mangement

Osnovni elementi Organizacionog Upravljanja projektima (OPM)

Organizaciono upravljanje projektima

Strateško usklađivanje

Strateško usklađivanje predstavlja usklađivanje projekata, programa i portfolia sa organizacionim kratkoročnim i dugoročnim strateškim ciljevima. Takođe, strateško usklađivanje, podržano sa projektnom upravom, omogućava organizaciji konzistentno upravljanje i usklađivanje portfolia sa poslovnom strategijom, s krajnjim ciljem maksimizovanja vrednosti koje daju portfolia. Organizacija treba da uspostavi formalizovane procese selekcije i odabira projekata koji najviše doprinose realizaciji strategije, putem upravnih tela koja definišu strateške ciljeve, benefite i provode odobravanje projekata. Za selekciju projekata, organizacija treba da razvije sopstvene višekriterijumske modele.

OPM

Projektna uprava (Project Governance)

Projektna uprava omogućava organizaciji da konzistentno upravlja svojim projektima, maksimizuje vrednost projektnih rezultata i pravovremeno odlučuje o svim bitnim aspektima. Efektivna projektna uprava jeste deo korporativnog upravnog sistema i deo je šireg konteksta organizacione uprave. Svaka organizacija ima karakteristična obeležja i mogući su različiti načini stvaranja upravnih tela u organizacionom upravljanju projektima.

Organizaciono upravljanje projektima

Metodologije organizacionog upravljanja projektima

Metodologije organizacionog upravljanja projektima su sistemi praksi, tehnika, procedura i pravila koje koriste oni koji izvršavaju poslove u upravljanju projektima. Ovo je krucijalni element OPM-a obzirom da povezuje kritične delove organizacije. Efektivne metodologije su sačinjene prema potrebama organizacije i poslovnom modelu. Moraju biti fleksibilne za unapređenja u skladu sa potrebama i promenama u organizaciji. Organizacije imaju specifična znanja o svojim projektima tako da je svrsishodno postojanje više metodologija. Mogu biti bazirane na različitim pristupima upravljanju projektom (prediktivni, hibridni, adaptivni), okvirima (npr. SAFe, Nexus, LeSS i dr.), metodama (npr. Scrum, Lean i dr.) i njihova primena zavisi od pojedinačnog projekta (tip, značaj, kompleksnost …). 

Upravljanje kompetencijama

Upravljanje kompetencijama obuhvata i organizacione i lične kompetencije, te treba da obezbedi da svi nivoi, uključujući menadžere/lidere, vlasnike procesa i članove timova, poseduju kompetencije i razumeju svoje uloge. Organizacije često razvijaju sopstvene liste bitnih kompetencija, povremeno ih reviduju u skladu sa potrebama i promenama, a sam razvoj projektnih menadžera / lidera / članova timova / zaposlenih treba da je podržan od People Management-a. S druge strane, organizacija analizira sopstvene sposobnosti i kompetencije, identifikuje ključne sposobnosti ili čak bazne kompetencije u projektnom menadžmentu te kontinuirano radi na unapređivanju istih.

Organizaciono upravljanje projektima - struktura

Prilagođavanje organizacione strukture

Organizaciona struktura ima poseban uticaj na projekte, te u zavisnosti od potrebe i procena svaka organizacija kreira strukture prema sopstvenim potrebama. Pojedine strukture u manjoj ili većoj meri pogoduju upravljanju projektima (od tradicionalnih formi do modernih “flat” i mrežnih struktura). PMO, ili neki sličan oblik (APMO ili LACE ili BRM i sl.) je svakako deo struktura.  Dodatno, na ovaj način se definišu i propisuju pozicije te ovlašćenja, odgovornosti i nadležnosti projektnih menadžera/lidera, projektnih  timova, kao i drugih uloga na projektima.

Organizaciono ponašanje

Unapređenje organizacione kulture

Ključni element u Organizacionom ponašanju je Organizaciona kultura, sa dokazanim jakim pozitivnim vezama između pojedinih tipova kulture i projektnih perfomansi (npr. Adhokratija, konstruktivni i tipovi koje karakteriše saradnja i učenje). S druge strane, menjanje organizacione kulture u smeru podrške upravljanju projektima može biti “teška borba” i jedan od najtežih zadataka.

PMIS oblast

Informacioni sistemi i alati

Informacioni sistemi za podršku upravljanju projektima su važni gradivni elementi efikasnog i efektivnog upravljanja projektima. Posmatrano iz perspektive OPM-a, korporativna (enterprise) rešenja i implementacija na korporativnom nivou je neizostavan element. Malo je verovatno da će gotovo rešenje proizvođača u potpunosti zadovoljiti sve potrebe organizacije, te je potrebno odabrati takve sisteme koji se mogu relativno lako prilagoditi i menjati. Puni benefiti se ostvaruju integracijama sa drugim informacionim sistemima unutar organizacije (npr. ERP, BI i dr). 

Reporting

Sistem reportinga i verifikacije

Uspostavljanjem kvalitetnog sistema izveštavanja sa projekata, programa i portfolia postiže se pravovremenost, relevantnost, transparentnost i pouzdanost informacija, uz mogućnost proverljivosti i naknadne raspoloživosti svih potrebnih podataka. Ključni izazov u segmentu izveštavanja je ispunjavanje zahteva i zadovoljenje potreba stejkholdera na svim projektima. Iz perspektive OPM-a, izveštavanje sa pojedinačnih projekata (vezano samo za jedan projekat ili program) podskup je ovog sistema i u nadležnosti je projektnog menadžera/lidera ili tima. U suštini, informacije i podaci treba da su dostupni, da se preferira “pull” i “trust but verify” pristup. Takođe, ovim sistemom se obezbeđuju metrike (KPIs, OKRs, GQM ili dr.).

  

Scroll to Top